د بې سرپرسته کم عمر ماشومانو ساتنه

زیاتره (د 18 کالو نه کم عمر) ماشومان پرته له خوندیتوبه یا په المان کې د زده کړې لپاره مستند اوسیدونکی، په ځانګړي توګه حساس او کمذوری وي او د دې له کبله کله چې هغوی راورسي نو سمدلاسه د ځوانانو د خیر ښیګړې مناسب دفتر ته بووستل کیږي. هغوی د هرکلي په لومړي مرکز کې نه پاتې کیږي، خو ولې د ځوانانو د خیر ښیګړې دفتر  یې پاملرنه کوي او هغوی ته مشوره او ځای ورکوي.