انتخاب شوي ادرسونه او تماسونه

AIDS-Hhlp (Halle / Sachsen-Anhalt Süd e. V., Sachsen-Anhalt Nord e. V.)
هله، میګډیبرګ

ویب پاڼه: halle.aidshilfe.de, www.aidshilfesachsenanhaltnord.de

تلیفون: +49 345 5821271 (HAL+49 391 5357690 (MD)

 

 

د کډوالو / رارسیدونکو د مرستې لپاره د مشاورت خدمتونه

ویب پاڼه: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

 

د کډوالو ښځې کور هله

هله

ویب پاڼه: www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/

تلیفون: +49 345 5238115

 

د کډوالو مشوره زیګسن – ان هالټ، وي

میګډيبرګ

ویب پاڼه: www.fluechtlingsrat-lsa.de

تلیفون: +49 391 5371281

 

جاب بریج پلس. د پناه غوښتونکیو او کډوالو په کار او روزنه کې له ټولنې سره یوځای کیدنه

میګډیبرګ

ویب پاڼه: www.jobbruecke-chance.de

تلیفون: +49 391 7279882

 

د ولایتي شبکې د کډوالو موسسې زیګسن – ان هالټ (LAMSA) اي، وي.

هله

ویب پاڼه: www.lamsa.de

تلیفون: +49 340 25198833

 

د زنګه بازو او ګی اتحادیه زیګسن- ان هالټ (LSVD)

میګډیبرګ

ویب پاڼه: www.sachsen-anhalt.lsvd.de

تلیفون: +49 391 5432569

 

 

د ښي اړخ توند لاري تشدد د قربانیانو لپاره متحرک مشاورت

هله، میګډیبرګ، سیلزویډل
ویب پاڼه: www.mobile-opferberatung.de

تلیفون: +49 345 2267100 (HAL)، +49 391 5446710 (MD)، +49 3901 306431 (SAW)

 

 

نیټ ورک آیي کیو – د تسلیمونې او لیاقت مشاورت

هله، میګډیبرګ

ویب پاڼه: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de

تلیفون: +49 345 686948-23/-15/-21 (HAL)، +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

 

 

په سیکسني – ان هالټ کې د کډوالو لپاره د ذهني او ټولنیز اړخونو مرکز
هله، میګډیبرګ

ویب پاڼه: www.psz-sachsen-anhalt.de

تلیفون: +49 345 2125768 (HAL)، +49 391 63109807 (MD)

 

په سیکسني – ان هالټ کې د پناه غوښتونکیو لپاره

د خیراتي پروسې معلومات (د پناه د بهیر د مشاورت څانګه)

هل برسټټ

ویب پاڼه: www.caritas.de

تلیفون: +49 39 41 609300

 

ویلکم اینیشیټیو سیکسني – ان هالټ

ویب پاڼه: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/