الماني ژبه زده کړئ

چې څومره ژر ممکن وي الماني ژبه زده کړئ، دا به له تاسې سره په المان کې په ټولنیز ژوند کې په برخه اخیستلو کې مرسته کوي.  هغه ټول مهاجرین او کډوال چې د استوګنې دایمي اجازه لري د فدراسیون له ټولنې سره د یوځای کیدو په کورسونو کې د شرکت کولو مستحق دي. په دغه کورسونو کې 600 ساعته ژبه ښودل کیږي او 300 ساعته د پيژندګلوۍ کورس ښودل کیږي. په دې کورسونو کې د الماني ژوند په اړه د مقرراتو، حقونو، مسؤلیتونو او عملي زده کړې ښودنه ترسره کیږي.

د شام، ایریتریا، عراق پناه غوښتونکي د پناه په جریان کې د مخکې نه له ټولنې سره د یوځای کیدنې په کورس کې شاملیدی شي (د 2015/12  څخه).  د داسې کولو لپاره تاسې باید د BAMF څخه غوښتنه وکړئ. لطفاً د دې په اړه معلومات د ټولنیز کارکوونکي یا کونسلر څخه ترلاسه کړۍ.

په دې کې د انټري لیول پوزسیونونه هم دي: اساسي کورس، لینګویج کیفي، لینګویج سپانسرشپ یا د کلوبونو څخه رضاکارانه وړاندیزونه. تاسې د خپل ټولنیز کارکوونکي څخه هم دا معلومات ترلاسه کولی شۍ چې تاسې په دغه ځای کې د ژبې د مرستې کوم انتخابونه استعمالولی شۍ.  همدغه ډول، ژبه ییز کورسونه ښایي د کار د لټون او روزنې سره مربوط وي. د دې له کبله لطفاً د کار د مرکز یا د ګومارنې د ادارې سره رجوع وکړئ.