حمایت در برابر حملات بیگانه‌ستیزی

در صورت رویارویی با هرگونه حملات نژادپرستانه و یا احساس خطر از جانب افراد تندرو، سریعا با مرکز مشاوره قربانیان (Opferberatungsstelle) تماس بگیرید. کارکنان این مرکز بطور کامل از شما حمایت خواهند کرد و در صورت نیاز همراه با شما به اداره پلیس، نزد وکیل و یا پزشک، خواهند آمد. در هر صورت آگاه باشید: شما حق دارید، عاملان را به دست عدالت بسپارید!