حق اساسی پناهندگی

Recht auf Asyl, right of asylum, الحق في اللجوء

حق پناهندگی، یک حق اساسی بین‌المللی است. در جمهوری فدرال آلمان، این حق، در قانون اساسی آورده شده(بند ۱۶ a: افرادی که از لحاظ سیاسی آزار دیده‌اند، می‌توانند از حق پناهندگی استفاده کنند.). اگر در وطن خود مورد آزار سیاسی قرار گرفته و یا به دلایل دیگری در شرایط مخاطره آمیزی بودید، می‌توانید درخواست پناهندگی بدهید.
به همین دلیل، تک تک دلایل شما در پروسه پناهندگی، بررسی خواهند شد.