بازگشت داوطلبانه

درصورتیکه مجبور به ترک آلمان شدید و یا می‌خواهید به وطن خود بازگردید، بازگشت داوطلبانه، جایگزین امن و بی‌خطری برای بازگشت اجباری است.
برنامه REAG/GARP دولت فدرال، یک برنامه پشتیبانی برای بازگشت داوطلبانه است. امکان درخواست قانونی برای کمک مالی و یا دیگر کمک‌ها، وجود ندارد.
با کارکنان مرکز مشاوره پناهندگی، در این مورد صحبت کنید. آنها در مورد درخواست و برنامه‌ریزی بازگشتتان، به شما کمک خواهند کرد.