آدرس و اطلاعات مورد نیاز

اقامت

شورای مهاجرت ساکسونی-آنهالت
Migrationsberatung Sachsen-Anhalt
وبسایت: integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

شورای اجازه اقامت
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e. V. | Magdeburg
وبسایت: www.fluechtlingsrat-lsa.de
تلفن: +۴۹ ۳۹۱ ۵۳۷۱۲۸۱

مشاوره پناهندگی کاریتاس در ساکسونی-آنهالت، هالبرشتات
وبسایت: www.caritas.de
تلفن: +۴۹ ۳۹۴۱ ۶۰۹۳۰۰

سرویس جستجوی DRK برای خانواده‌های از هم جدا شده
Deutsches Rotes Kreuz – Landesverband Sachsen-Anhalt
وبسایت: www.sachsen-anhalt.drk.de
تلفن (ماگدبورگ): +۴۹ ۳۹۱ ۶۱۰۶۸۹۰

بازگشت داوطلبانه
Kompetenzzentrum Rückkehr. Beratungsstelle zur freiwilligen Rückkehr von Drittstaatsangehörigen
وبسایت: www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr

کار و آمورش

– Netzwerk IQ مرکز مشاوره شناخت و تایید صلاحیت
هاله / ماگدبورگ

Halle / Magdeburg
وبسایت: www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
تلفن (هاله): +۴۹ ۳۴۵ ۶۸۶۹۴۸-۲۳/-۱۵/-۲۱
تلفن (ماگدبورگ): +۴۹ ۳۹۱ ۴۰۸۰۵-۱۵/-۱۰/-۱۳

سرویس خوش‌آمد گویی برای خارجیان با سابقه کار حرفه‌ای
Willkommensbegleitung ausländischer Fachkräfte in Arbeit
وبسایت: www.fachkraft-im-fokus.de
تلفن (ماگدبورگ): +۴۹ ۱۷۳ ۸۴۹۸۱۹۶
تلفن (هاله): +۴۹ ۱۵۲ ۵۳۷۷۲۹۴۳

Jobbrücke PLUS.
سازمان یکپارچه سازی پناهندگان در ضمینه کار و آموزش
Magdeburg
وبسایت: www.jobbruecke-chance.de
تلفن: +۴۹ ۳۹۱ ۷۲۷۹۸۸

بهداشت و مراقبت

مشاوره و حمایت برای بانوان

مرکز اسکانی برای بانوانی
وبسایت: www.migration-paritaet-lsa.de/ffh
تلفن: +۴۹ ۳۴۵ ۵۲۳۸۱۱

زنان علیه خشونت (Frauen gegen Gewalt e.V.)
وبسایت: www.frauen-gegen-gewalt.de
تلفن: +۴۹ ۳۰ ۳۲۲۹۹۵۰۰

خط تلفنی „زنان علیه خشونت“ (رایگان) (Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“)
وبسایت: www.hilfetelefon.de
تلفن: +۴۹ ۸۰۰۰ ۱۱۶۰۱۶

مرکز مقابله با قاچاق زنان و ازدواج اجباری
وبسایت: www.awo-sachsenanhalt.de
تلفن: +۴۹ ۳۹۱ ۴۰۱۵۳۷۱

حمایت در صورت حمله‌های بیگامه هراسی

مرکز مشاوره سیار برای قربانیان خشونت‌های دست راستی
Halle / Magdeburg / Salzwedel / Dessau-Roßlau
وبسایت: www.mobile-opferberatung.de
تلفن (هاله): +۴۹ ۳۴۵ ۲۲۶۷۱۰۰
تلفن (ماگدبورگ): +۴۹ ۳۹۱ ۶۲۰۷۷۵۲
تلفن (سالزودل): +۴۹ ۳۹۰۱ ۳۰۶۴۳۱
تلفن (دسو-اسلو): +۴۹ ۳۴۰ ۶۶۱۲۳۹۵

مشاوره جهت بهداشت و هویت جنسی

مرکز مقابله با قاچاق زنان و ازدواج اجباری
Magdeburg
وبسایت: www.sachsen-anhalt.lsvd.de
تلفن: +۴۹ ۳۹۱ ۵۴۳۲۵۶۹

حمایت از بیماران ایدز
Halle / Magdeburg
وبسایت: www.halle.aidshilfe.de
وبسایت: www.aidshilfesachsenanhaltnord.de
تلفن (هاله): +۴۹ ۳۴۵ ۵۸۲۱۲۷۱
تلفن (ماگدبورگ): +۴۹ ۳۹۱ ۵۳۵۷۶۹۰

آشنایی و انسجام جمعی

شبکها و حمایت برای زندگی روزمره

سرویس‌های مشاوره و شبکه‌های حمایتی پناهجویان
وبسایت: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke

تشکیلات خوش‌آمد گویی ساکسونی-آنهالت
وبسایت: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen

مجمع خوش‌آمد گویی سازمان داوطلبین:
وبسایت: www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge

شبکه محلی سازمان‌های مهاجرتی ساکسونی-آنهالت هاله
Halle
وبسایت: www.lamsa.de
تلفن: +۴۹ ۳۴۵ ۱۷۱۶۴۸۹۰

راهنمای مهاجرت، „به هاله خوش‌آمدید“ و „به ماگدبورگ خوش‌آمدید“
وبسایت: www.willkommen-in-magdeburg.de : و www.willkommen-in-halle.de
تلفن: +۴۹ ۳۴۵ ۱۷۱۶۴۸۹۰

مشاوره و حمایت در مورد شرایط خاص

مرکز مشاوره ناشنوایان و کم‌شنوایان
Halberstadt / Magdeburg / Stendal
تلفن (هالبرشتات): +۴۹ ۳۹۴۱ ۶۱۲۵۴۵
تلفن (ماگدبورگ): +۴۹ ۳۹۱ ۶۲۷۲۹۱۶
تلفن (اشنتدال): +۴۹ ۳۹۳۱ ۷۱۲۷۳۶

انجمن تابینایان
Landesgeschäftsstelle
Magdeburg
وبسایت: www.bsv-sachsen-anhalt.de
تلفن: +۴۹ ۳۹۱ ۲۸۹۶۲۳۹

پشتیبانی در مورد محدودیت‌های زبانی

ترجمه تلفنی برای مهاجران در ساکسونی آنهالت
Halle
وبسایت: www.lamsa.de
تلفن: +۴۹ ۳۴۵ ۲۱۳۸۹۳۹۹

انجمن فدرال مترجمین زبان اشاره
Halle
تلفن: +۴۹ ۳۴۵ ۶۸۹۰۰۱۰
ایمیل: ldz.leps@gmx.de
ایمیل: lbst.traut@gmx.de